دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!بــاران میـــــبارد

به دعــــــای کداممان، نمـــیدانم!

من همین قدر میدانم باران صـــدای پای اجــابت است

و خـــدا با همه جبروتش نـاز میخــــرد!

پس نیـــــــــــاز کن متحرک
نوشته شده در تاریخ جمعه 3 آذر 1396 توسط نیایش