دلنوشته های نیایش شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت . . به خلوت تنهایی من خوش آمدید ( ◕ ‿ ◕ ) تو باش و نشان بده "آدمیت" هنوز نفس میکشد... tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com 2019-08-20T01:43:06+01:00 mihanblog.com شیرین سخن 2019-06-21T01:13:03+01:00 2019-06-21T01:13:03+01:00 tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/312 نیایش بر چرخ فلک مناز كه كمرشكن استبر رنگ لباس مناز كه آخر كفن استمغرور مشو كه زندگی چند روز است در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است

بر چرخ فلک مناز كه كمرشكن است

بر رنگ لباس مناز كه آخر كفن است


مغرور مشو كه زندگی چند روز است

در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است
]]>
پوچی 2019-06-18T06:02:06+01:00 2019-06-18T06:02:06+01:00 tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/311 نیایش بزرگترین تراژدی زندگی مرگ نیس؛بی هدف زندگی کردنه...!بزرگترین تراژدی زندگی


مرگ نیس؛


بی هدف زندگی کردنه...!

]]>
تلنگر 2019-06-09T04:54:06+01:00 2019-06-09T04:54:06+01:00 tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/310 نیایش گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال کسی می گشت که آن را در آورد تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد. لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد.گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برات کافی است.کارلوس فوئنتس :وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که گزندی از او نبینیگاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی می بخشیم که هرگز لیاقت آن را ندارند!گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال کسی می گشت

که آن را در آورد تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را

نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد.

لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب

پاداش کرد.

گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برات

کافی است.


کارلوس فوئنتس :

وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که

گزندی از او نبینی

گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی

می بخشیم که هرگز لیاقت آن را

ندارند!
]]>