دلنوشته های نیایش شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت . . به خلوت تنهایی من خوش آمدید ( ◕ ‿ ◕ ) تو باش و نشان بده "آدمیت" هنوز نفس میکشد... http://niiyayesh1351.mihanblog.com 2020-04-09T04:39:21+01:00 text/html 2019-09-01T07:42:04+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش کاش با فاصله بودیم اما یک دل و پر صفا http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/313 <div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"> <font size="5"> ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ... <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ ، <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ، <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ، <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ ، <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ...<br> <br></font></font><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> #ﮔﺎﻩ # ﻣﺎ # ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ، <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ... <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ ...<br> <br></font></font><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ,</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ، <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪ ...</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ،</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"><br></font></font></div><font face="Mihan-Koodak" color="#993300"><font size="5"> ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿم .....</font> </font> text/html 2019-06-21T05:43:03+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش شیرین سخن http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/312 <font size="6"> <b><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364241218/donya_hich.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#FFCC66">بر چرخ فلک مناز كه كمرشكن است</font><br><font color="#CC33CC"><br></font></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#CC33CC">بر رنگ لباس مناز كه آخر كفن است</font><br></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#009900"><br></font></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#009900">مغرور مشو كه زندگی چند روز است </font><br><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="6"><b><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Yekan" color="#3333FF">در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است</font><br></font></b></font></div><font size="6"> </font> text/html 2019-06-18T10:32:06+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش پوچی http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/311 <b><font face="Mihan-Nassim"> <font color="#993300"> </font></font></b><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><img src="http://s5.picofile.com/file/8363966684/bi_hadafi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300">بزرگترین تراژدی زندگی <br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300">مرگ نیس؛<br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300">بی هدف زندگی کردنه...! </font><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br><br></font></b></div><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b>