دلنوشته های نیایش شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت . . به خلوت تنهایی من خوش آمدید ( ◕ ‿ ◕ ) تو باش و نشان بده "آدمیت" هنوز نفس میکشد... http://niiyayesh1351.mihanblog.com 2019-08-18T10:22:38+01:00 text/html 2019-06-21T05:43:03+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش شیرین سخن http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/312 <font size="6"> <b><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://s9.picofile.com/file/8364241218/donya_hich.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#FFCC66">بر چرخ فلک مناز كه كمرشكن است</font><br><font color="#CC33CC"><br></font></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#CC33CC">بر رنگ لباس مناز كه آخر كفن است</font><br></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#009900"><br></font></b></font></div><div><font size="6" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#009900">مغرور مشو كه زندگی چند روز است </font><br><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="6"><b><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Yekan" color="#3333FF">در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است</font><br></font></b></font></div><font size="6"> </font> text/html 2019-06-18T10:32:06+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش پوچی http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/311 <b><font face="Mihan-Nassim"> <font color="#993300"> </font></font></b><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><img src="http://s5.picofile.com/file/8363966684/bi_hadafi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300">بزرگترین تراژدی زندگی <br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300">مرگ نیس؛<br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim" color="#993300">بی هدف زندگی کردنه...! </font><font face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br><br></font></b></div><b><font face="Mihan-Nassim"> </font></b> text/html 2019-06-09T09:24:06+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش تلنگر http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/310 <font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img src="http://s3.picofile.com/file/8363042484/N5M9bl.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br>گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود، بدنبال کسی می گشت</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"> که آن را در آورد تا به لک لک رسید و از او درخواست کرد تا او را <br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300">نجات دهد و در مقابل گرگ مزدی به لک لک بدهد. <br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300">لک لک منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"> پاداش کرد.<br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300">گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برات</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#993300"> کافی است.</font><br><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#3333FF"><b>کارلوس فوئنتس :</b></font><br><font color="#663333"><br>وقتی به فرد نالایقی خدمت می کنی تنها انتظارت این باشد که <br></font></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#663333"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#663333">گزندی از او نبینی<br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#663333"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#663333">گاهی اشتباهمان در زندگی این است که به برخی آدم ها جایگاهی</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#663333"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#663333"> می بخشیم که هرگز لیاقت آن را <br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#663333"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><font color="#663333">ندارند!</font><br></font></div>